СТАТИИ

Как можем да Ви бъдем полезни ?
- ще направим анализ на влязло в сила градоустройство за вашия имот.
- ще ви насочим какви документи и действия от ваша страна ще са необходими
- ще ви консултираме по всички проектни части във връзка с вашите инвестиционни намерения
-  ще проектираме вашите сгради
- ще изготвим необходимите проекти по инженерните части
-  ще изработим градоустройствени проекти


Четири причини да потърсите помощта на архитект, когато планирате да изградите нова сграда или да реновирате нова. 
  • Изграждане на ясно разбиране за вашия проект- архитектът ще ви помогнеясно да определите вашите цели и желания за проекта- уточняване на функционалните изисквания, бюджет и време за изпълнение.
  • Съвети относно избора на подходящи материали, които ще отговарят на вашите нужди, бюджет и стил.
  • Планиране на пространството- вътре и извън сградата- уточняване местата за различните дейности, определяне размерите на стаите и другите пространства.
  • Избягване на грешки, които могат да струват много пари и време в бъдеще.Защо имате нужда от архитект преди
да закупите имот-земя ?


Важно за вас е да знаете дали,кога и с цената на какво- време, финанси и емоции- ще можете да осъществите инвестиционните си намерения.
Указаните параметри- Кинт и Плътност- съответно разгърната застроена площ и Застроена площ- са ограничителни, а не- задължителни.
Дори и имотът ви да попада в обхвата на Общ устройствен план, не е сигурно, че лесно и бързо ще урегулирате вашия, както и е много вероятно да се наложи да проектирате градоустройствена разработка в обхват много по-голям от вашия имот.
А ако имотът попада в зона със строителна забрана?
За тези и много други въпроси, казуси и условности ви е необходим архитект преди да закупите имот.


Кога се изисква,кога не се изисква Разрешение за строеж и кога се изисква Разрешение за строеж, но без да се внасят проекти ?

- в следващите слайдове може да се запознаете с различни случаи


Виза за проектиране- има ли тя срок на действие?

- представлява копие/шзвадка от действащ подробен устройвен план в обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти

- срокът на действие на визата за проектиране е безсрочен

- след изтичането на този срок, същата може да бъде презаверена
В какъв срок са валидни скиците/схемите, издадени от АГКК/СГКК ?

- са валидни до настъпване на изменение за имота, за който са издадени

- при липса на промени в границите и данните за имота, скицата/схемата е актуална/независимо от датата на издаване/ и същата може да се използва като официален документ

- при настъпили промени в границите и данните за имота, издадената скица/схема, не е актуална и следва АГКК/СГКК да издаде нова скица/схема с актуални данни
Разрешението за строеж може да загуби правно действие, когато:
Незаконните обекти не могат да бъдат узаконени, но могат да бъдат търпими обекти, стига да отговарят на определени условия.
Търпимите обекти могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка.
Търпимите обекти, включени в режима на застрояване на подробен устройствен план, могат да бъдат надстроявани, пристроявани, реконструирани, да променят предназначението си.

Търпимите обекти, невключени в режима на застрояване на подробен устройствен план, не могат да променят очертанията си в хоризонтално и вертикално отношение, не могат да бъдат реконструирани. Могат да променят предназначението си и вътрешно преустройствани, без да се засяга конструкцията им.


Понятия за "балкон" , "лоджия" и "тераса" и възможностите за тяхното остъкляване
Земеделските земи

Промяна предназначение и срокове, за които е важно да следите.
Какви документи е необходимо да подготвите, когато посетите Администрация във връзка с ваш имот ?
задължително е да носите със себе си:
- документ за самоличност
- копие на документ за собственост
- копие на скица за имота от АГКК/СГКК
- пълномощно от собственика на имота, в случай, че не сте вие
Високи стойности на Кинт и Плътност- мечта за всеки възложител- но дали винаги са реално постижими

Показателите за Кинт и Плътност са ограничителни , не са задължителни. В градоустройствените разработки са указани допустимите за имота показатели Кинт и Плътност. Реалните им стойности се решават и определят с конкретния проект, спазвайки всички нормативни ограничения и правила. В практиката има не малко случаи, в които оптималните стойности на двата показателя не могат да бъдат постигнати, заради конкретни обстоятелства- парцел, околни съществуващи сгради, ориентация на сградата, множество законови разпоредби и
нормативи.
Направете консултация с архитект- ще ви обясни, насочи и подготви какво можете да очаквате като постигнати показатели с бъдещия проект.


Кога имате нужда от архитект ?


В цитираните случаи и в още много други- неупоменати.
Преди да закупите имот- земя


Преди да закупите имот- земя, независимо дали е урегулиран или не- УПИ или ПИ, поискайте от собственика на имота копие вярно с оригинала на градоустройствената разработка, която е в сила и е в обсег минимум три имота- вашият- бъдещ и съседните два, копие на скицата от кадстралната служба по местонахождение на имота. Направете консултация с архитект дали- как- с цената на какво като процедури могат да се изпълнят инвестиционните ви намерения.


Тайната на Лятната Прохлада у Дома

Цветовете се разделят на топли и студени. Топлите цветове- като червено, оранжево, жълто- създават усещане за топлина. Синият, зеленият, лилавият цвят ни въздействат освежаващо. Различните цветове имат различна способност да отразяват или абсорбират светлината. Тъмните цветове "поглъщат" топлината, докато светлите- я "отразяват". Така- помещения в светли тонове ни карат да възприемаме пространството като "по- студено". При избор на цветове за нашия дом вземете предвид какво искате да постигнете в отделните помещения. Например- в спалнята е добре да се спрете на по- студените тонове, които носят усещане за спокойствие, докато в дневната и хола- изберете по- топли нюанси, които ще допринесат за уюта в помещенията. Важно е и да следите за цветовата хармония във вашия дом- стени, мебели, декоративни елементи, домашен текстил и др.